حضور آلمان در شورای امنیت، قدرت ترامپ را موازنه خواهد کرد؟