ویژگی‌های موشک ضدجَمینگ «ذوالفقار» که داعش طعم آن را چشیده است