دلار بدون قطعنامه ۳۳۰۰ تومان با قطعنامه ۱۸ هزار تومان!