مردم ایران و منطقه به اظهارات سراسر دروغ و مضحک شما می خندند