نوزاد ۶ ماهه در غسال‌خانه باغ رضوان ارومیه زنده شد