آیت الله دژکام: امیر سیاری کمالات علمی و عملی را با هم دارد