فیلم/ از شایعه نذری دادن ترامپ در محرم تا اخراج دسته جمعی خبرنگاران زن