روایت روزنامه الیاس حضرتی از نقش دولت در گرانی دلار