تصاویر/ تشییع پیکر شهید گمنام در مرکز مین زدایی وزارت دفاع