تشکیل کمیته نحوه قیمت گذاری دارو در کمیسیون بهداشت