عراقچی: نشست ایران و۱+۴ انزوای آمریکا را به تصویر کشید