تصاویر/ عیادت نمایندگان رهبری از مجروحان حادثه تروریستی