دادستان شیراز: با کسانی که از تردد کامیون‌ها جلوگیری کنند، برخورد می‌شود