روحانی: همواره حامی ورزش و ورزشکاران کشورمان هستیم