تکذیب شایعه باز کردن مرز‌های ترانزیت موادمخدر به سمت اروپا