دستورالعمل دولت : جریمه عبور از محدوده طرح ترافیک زیاد ‌شود