نشست مشاوران امنیت ملی کشورهای منطقه در تهران برگزار می شود