شهرداری تهران پوستر «از حجاب تا آزادی» را انکار کرد