نخستین فیلم واضح از تیراندازی شدید به رژه نیروهای مسلح در اهواز