آخرین اطلاعات از شناسایی تیم تروریستی در اهواز از زبان وزیر اطلاعات