دو کشور اروپایی برای شناسایی سوابق گروهک الاحواز قول همکاری دادند