تصاویر/ روشن کردن شمع برای شهدای حادثه تروریستی اهواز