تصاویر/ کمک به کودکان در حادثه تروریستی امروز اهواز