استفاده از ۲۰ هزار نیرو پلیس برای کنترل ترافیک اول مهر