تذکر به مداح مشهور یزدی برای پرهیز از سوءاستفاده منافقین