خبرگزاری آلمان: ابوبکر بغدادی از چنگ نیروهای کُرد گریخت