تمرین مشترک هوایی ارتش و سپاه با ۳۱ هواپیما و بالگرد