رئیس پلیس زنجان: برخی در روستاها و در خفا قمه زدند