واگذاری رایگان بیش از ۵۵۰۰ ملک به محرومان سه شهرستان