محرومیت‌ تحصیلی برخی دانش‌آموزان به دلیل تمایل نداشتن والدین!