جراحی که ملک خود را برای عزای امام حسین(ع) وقف کرد