تأکید صالحی بر اقدام عملی اتحادیه اروپا برای حفظ برجام