اتاق بازرگانی تهران: نگرانی ها از کمبود کالا برطرف شده است