کوپن الکترونیکی نه اختلال در بازار ایجاد می‌کند و نه رانت