آمار عجیب از لحظه ثبت رکورد تاریخی مصرف برق در ایران