خرازی: امیدواریم با بسته‌ای که اروپا ارائه می‌دهد حقوق ایران تضمین شود