ابتکار: سفرهای استانی با هدف تبیین برنامه‌های دولت دنبال می‌شود