رنج نامه بیمارانی که محتکران شیره جانشان را مکیده اند