افتتاح واحد‌های مسکن مهر برای اولین بار توسط آخوندی!