بانک مرکزی: امسال تراز عملیاتی بودجه عمومی دولت منفی ۴۹۸.۵ هزار میلیارد ریال شد