رژیم صهیونیستی در فهرست ننگین ترین ناقضان حقوق بشر جهان قرار گرفت