دلیل رد طرح مقابله با تحریم در جلسه کمیسیون اقتصادی