تکذیب خبر فرستادن معتادان ایرانی به افغانستان توسط وزارت خارجه