سامانه شفافیت حقوق و مزایای مدیران «زنده» به دنیا می‌آید؟