سپاس‌گزاری هنرمند بازداشتی از برخورد شایسته ماموران قانون