بانک مرکزی: مشکلی برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی نداریم