کدام دولت پس از انقلاب بیشترین درآمد نفتی را داشت؟