فرزندآیت الله طالقانی:من هم مانند24میلیون دیگر روحانی را مناسب ترین گزینه می دانستم