سرلشکر صفوی: دشمنان را همچون علف هرز نابودشان می‌کنیم