اعتراض کارگران قطعه ساز خودرویی نسبت به اخراج و مرخصی اجباری